novin_ha: Buffy: gotta be a sacrifice ([bsg] the end)
[personal profile] novin_ha
Laura Roslin:

#1 Nie daje sobie wmówić, że żyje w społeczeństwie post-patriarchalnym.

#2 Podejmuje mało popularne decyzje i ponosi ich konsekwencje (w odróżnieniu od Gaiusa, który podejmuje popularne decyzje).

#3 Bardzo długo się nie poddaje, mimo że ma pełne prawo do załamania nerwowego.

#4 Bywa bezwzględna, zdolna do oszustwa i pójścia do celu po trupach, gdy uważa, że po jej stronie jest wyższa racja.

#5 Jest [prawie zawsze; pewne loty z późnych sezonów wypieramy, scenarzyści nie wiedzieli, co robią] ogarnięta.

#6 Jest pragmatyczną idealistką - czyli rzeczywiście nadaje się na polityczkę :>

#7 Jest postacią, którą się przejmuję.

#8 Jest świetnie zagrana.

#9 Mary McDonnell w ogóle stanowi wyższy poziom zajebistości

#10 Wyrzuca ludzi i Cylonów ze śluz. I MEAN, SERIOUSLY. HOW AWESOME IS THAT?!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

novin_ha: Buffy: gotta be a sacrifice (Default)
leseparatist

July 2017

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags